การประชุมอนุฯ ครั้งที่ 2/ 2559 (23 มีนาคม 2559)

 ลำดับ หน่วยงาน / โครงการ / วงเงิน ดาวน์โหลด
1.1 เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 , เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) , เครื่องสำรองไฟฟ้า
วงเงิน 40,700.-บาท(-สี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
 1.2 เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
โครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานประมวลผลฯ

วงเงิน 237,200.-บาท(-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
2 อบต.ทุ่งยางเมือง
โครงการ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559

วงเงิน 194,700.-บาท(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
3 ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
4 ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
5 ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
6 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
7 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
8 ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
9 ที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
10 ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
11 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
12 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
13 อบต.นาทุ่ง
โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

วงเงิน 35,100.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
14 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วงเงิน 7,300.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
15 อบต.บ้านแก่ง
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

วงเงิน 41,300.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
16 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
โครงการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

วงเงิน 62,700.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
17 อบต.แม่สำ
โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงิน 89,700.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
18 เทศบาลเมืองสวรรคโลก
โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้รองรับระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

วงเงิน 63,700.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
19 อบต.วังน้ำขาว
โครงการ
จัดหา

วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
20 อบต.ยางซ้าย
โครงการ

วงเงิน
เอกสาร
21 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
22 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
23 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
24 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
25 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
26 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
27 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
28 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
29.1 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
29.2 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
30 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
31 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
32 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
33.1 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
33.2    
33.3    
33.4    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
     
     
- เกณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ของจังหวัดสุโขทัย  WORD  /  PDF
- เกณฑ์คอมพิวเตอร์ (ICT) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 WORD  /  PDF
- แบบ คกก.มท.01 (แบบสรุป) / แบบ คกก.มท.02 (ผลการพิจารณา) / แบบ คกก.มท.03 (หลังการจัดหา) EXCEL
- ข้อแนะนำประกอบการพิจารณา PDF
- ลักษณะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค PDF