• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          วันนี้ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกัน วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกุศล ประจำปี 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมอนุฯ ครั้งที่ 2/ 2559 (23 มีนาคม 2559)

 ลำดับ หน่วยงาน / โครงการ / วงเงิน ดาวน์โหลด
1.1 เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 , เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) , เครื่องสำรองไฟฟ้า
วงเงิน 40,700.-บาท(-สี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
 1.2 เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
โครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานประมวลผลฯ

วงเงิน 237,200.-บาท(-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
2 อบต.ทุ่งยางเมือง
โครงการ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559

วงเงิน 194,700.-บาท(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
3 ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
4 ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
5 ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
6 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
7 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
8 ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
9 ที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
10 ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
11 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
12 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
13 อบต.นาทุ่ง
โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

วงเงิน 35,100.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
14 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วงเงิน 7,300.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
15 อบต.บ้านแก่ง
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

วงเงิน 41,300.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
16 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
โครงการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

วงเงิน 62,700.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
17 อบต.แม่สำ
โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงิน 89,700.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
18 เทศบาลเมืองสวรรคโลก
โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้รองรับระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

วงเงิน 63,700.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
19 อบต.วังน้ำขาว
โครงการ
จัดหา

วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
20 อบต.ยางซ้าย
โครงการ

วงเงิน
เอกสาร
21 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
22 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
23 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
24 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
25 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
26 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
27 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
28 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
29.1 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
29.2 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
30 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
31 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
32 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
33.1 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
33.2    
33.3    
33.4    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
     
     
- เกณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ของจังหวัดสุโขทัย  WORD  /  PDF
- เกณฑ์คอมพิวเตอร์ (ICT) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 WORD  /  PDF
- แบบ คกก.มท.01 (แบบสรุป) / แบบ คกก.มท.02 (ผลการพิจารณา) / แบบ คกก.มท.03 (หลังการจัดหา) EXCEL
- ข้อแนะนำประกอบการพิจารณา PDF
- ลักษณะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค PDF
   
     
     
     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2