• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2561
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลด

การประชุมอนุฯ ครั้งที่ 2/ 2559 (23 มีนาคม 2559)

 ลำดับ หน่วยงาน / โครงการ / วงเงิน ดาวน์โหลด
1.1 เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 , เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) , เครื่องสำรองไฟฟ้า
วงเงิน 40,700.-บาท(-สี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
 1.2 เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
โครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานประมวลผลฯ

วงเงิน 237,200.-บาท(-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
2 อบต.ทุ่งยางเมือง
โครงการ
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559

วงเงิน 194,700.-บาท(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
3 ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
4 ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
5 ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
6 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
7 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
8 ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
9 ที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
10 ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
11 ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
12 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)

วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึงหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
13 อบต.นาทุ่ง
โครงการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง

วงเงิน 35,100.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
14 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โครงการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วงเงิน 7,300.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
15 อบต.บ้านแก่ง
โครงการ
จัดหาคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

วงเงิน 41,300.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
16 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
โครงการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

วงเงิน 62,700.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
17 อบต.แม่สำ
โครงการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วงเงิน 89,700.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
18 เทศบาลเมืองสวรรคโลก
โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้รองรับระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

วงเงิน 63,700.-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
19 อบต.วังน้ำขาว
โครงการ
จัดหา

วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
20 อบต.ยางซ้าย
โครงการ

วงเงิน
เอกสาร
21 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
22 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
23 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
24 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
25 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
26 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
27 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
28 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
29.1 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
29.2 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
30 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
31 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
32 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
33.1 โครงการ จัดหา
วงเงิน .-บาท(-บาทถ้วน-)
เอกสาร
33.2    
33.3    
33.4    
34    
35    
36    
37    
38    
39    
40    
     
     
- เกณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ของจังหวัดสุโขทัย  WORD  /  PDF
- เกณฑ์คอมพิวเตอร์ (ICT) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 WORD  /  PDF
- แบบ คกก.มท.01 (แบบสรุป) / แบบ คกก.มท.02 (ผลการพิจารณา) / แบบ คกก.มท.03 (หลังการจัดหา) EXCEL
- ข้อแนะนำประกอบการพิจารณา PDF
- ลักษณะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค PDF
   
     
     
     

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา