• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559 (8 มกราคม 2559)

ลำดับ  หน่วยงาน / โครงการ / หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 - อบต.หนองจิก
- โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลฯ
- วงเงิน 51,000.-บาท(-ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
เอกสาร
2 - อบต.ไกรกลาง
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับไว้ใช้ในการปกิบัติงานสำนักงาน
- วงเงิน 7,300.-บาท(-เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
3 - อบต.ป่าแฝก
- โครงการ จัดหาเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
- วงเงิน 126,000.-บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เอกสาร
4 - เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 183,000.-บาท(-หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
5 - เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
- โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- วงเงิน 19,700.-บาท(-หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
6 - เทศบาลตำบลศรีสำโรง
- โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 55,200.-บาท(-ห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
7 - อบต.เมืองเก่า
- โครงการ จัดหาระบบคอมพวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 33,100.-บาท(-สามหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
8 - อบต.ทับผึ้ง
- โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 420,800.-บาท(-สี่แสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
9 - เทศบาลกงไกรลาศ
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ
- วงเงิน 516,200.-บาท(-ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
10 - อบต.แม่สิน
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ประจำปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 92,000.-บาท(-เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
11.1 - เทศบาลตำบลบ้านสวน
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 78,000.-บาท(-เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
11.2 - เทศบาลตำบลบ้านสวน
- โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักปลัด
- วงเงิน 59,500.-บาท(-เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
12 - อบต.บ้านสวน
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน
- วงเงิน 60,200.-บาท(หกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
เอกสาร
13 - อบต.ลานหอย
- โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วงเงิน 30,000.-บาท(-สามหมื่นบาทถ้วน-)
เอกสาร
14 - อบต.วังลึก อำเภอศรีสำโรง
- โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ประจำปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 45,700.-บาท(-สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
15 - อบต.วังไม้ขอน
- โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกฯ
- วงเงิน 30,900.-บาท(-สามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
16 - อบต.หนองอ้อ
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 59,000.-บาท(-ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
17 - อบต.ไกรใน
- โครงการ จัดหาคอมพิวเตอรืพร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- วงเงิน 83,000.-บาท(-แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
18 - อบต.บ้านนา
- โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอรืเพื่อใชา้ในสำนักงาน
- วงเงิน 58,400.-บาท(-ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
19 - อบต.ทุ่งเสลี่ยม
- โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
- วงเงิน 90,100.-บาท(-เก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
20 - อบต.นาขุนไกร
- โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรหับองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร
- วงเงิน 97,300.-บาท(-เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
21.1 - เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- โครงการ จัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
- วงเงิน 499,850.-บาท(-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
เอกสาร
21.2 - เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล
- วงเงิน 61,200.-บาท(-หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
21.3 - เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- โครงการ สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน
- วงเงิน 459,000.-บาท(-สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
22 - เทศบาลตำบลลานหอย
- โครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่าง
- วงเงิน 33,400.-บาท(-สามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
23 - อบต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย
- โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเอตร์สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อให้การบริการประชาชนงานวิเคราะห์นโยบาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- วงเงิน 32,000.-บาท(-สามหมื่นสองพันบาทถ้ว-)
เอกสาร
24 - อบต.สามเรือน
- โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน
- วงเงิน 17,000.-บาท(-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
25 - ทต.หาดเสี้ยว
- โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานส่วนกองคลัง กองช่าง กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวฯ
- วงเงิน 409,400.-บาท(-สี่แสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
26 - อบต.บ้านซ่าน
- โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วงเงิน 62,500.-บาท(-หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
27.1 - อบต.ไทยชนะศึก
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 16,000.-บาท(-หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
27.2 - อบต.ไทยชนะศึก
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 43,800.-บาท(-สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
28 - ทต.เมืองเก่า
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
- วงเงิน 76,400.-บาท(-เจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
29 - อบต.หนองหญ้าปล้อง
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
- วงเงิน 47,000.-บาท(-สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
30 - อบต.บ้านตึก
- โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- วงเงิน 114,000.-บาท(-สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
เอกสาร
31 - อบต.นาเชิงคีรี
- โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- วงเงิน 152,300.-บาท(-หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
32 - อบต.หนองตูม
- โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานกองช่าง
- วงเงิน 21,000.-บาท(-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
33 - อบต.บ้านป้อม
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ 2559
- วงเงิน 96,400.-บาท(-เก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
34 - อบต.หนองบัว
- โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
- วงเงิน 30,000.-บาท(-สามหมื่นบาทถ้วน-) 
เอกสาร
35 - อบต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ อบต.วังลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- วงเงิน 61,100.-บาท(-หกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
เอกสาร
36 - อบต.กกแรต
- โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน
- วงเงิน 79,000.-บาท(-เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
เอกสาร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559) เอกสาร
- มติการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (พิจารณากลั่นกรอง) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558) เอกสาร

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางปู กาตายาม่า-ถนน คสล.คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด 
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 คลองกระถิน (จุดที่ 2) บริเวณไร่ นายจิ๋ว ช่างทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2