• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          วันนี้ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกัน วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมครั้งที่ 5/2558 ( 10 กันยายน 2558)

- สรุปมติการประชุมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
- เกณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2558 ของจังหวัดสุโขทัย  WORD  /  PDF
- เกณฑ์คอมพิวเตอร์ (ICT) ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 WORD  /  PDF
- แบบ คกก.มท.01 (แบบสรุป) / แบบ คกก.มท.02 (ผลการพิจารณา) / แบบ คกก.มท.03 (หลังการจัดหา) EXCEL
- ข้อแนะนำประกอบการพิจารณา PDF
- ลักษณะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค PDF
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.1/8637 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.1/ว 2965 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
     
     
รายชื่อหน่วยงานที่เสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 5/2558 ประจำปีงบประมาณ 2558
การประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 3
 ลำดับ
โครงการ
รายละเอียด ดาวน์โหลด
 1.1 เทศบาลตำบลบ้านสวน
- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลบ้านสวน
- วงเงิน 72,800.-บาท(เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เอกสาร
ผลการจัดหา
1.2 เทศบาลตำบลบ้านสวน
- โครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วงเงิน 100,000.-บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
2 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม เทศบาลเมืองสวรรคโลก
- โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
- วงเงิน 32,000.-บาท(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
3 อบต.วังไม้ขอน
- โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดขาวดำฯ
- วงเงิน 3,700.-บาท(สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก (เทศบาลเมืองสวรรคโลก)
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับงานสำนักงาน งานเอกสารการสอน และงานบริหารของโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
- วงเงิน 945,200.-บาท(เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
5 เทศบาลเมืองสวรรคโลก
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก
- วงเงิน 366,600.-บาท(สามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
6 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
- โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (ติดตั้งตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม)
- วงเงิน 20,000.-บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
7 อบต.นครเดิฐ
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ ฯ
- วงเงิน 52,000.-บาท(ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
8 อบต.ลานหอย
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
- วงเงิน 26,200.-บาท(สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
 ยกเลิก
9 อบต.วังน้ำขาว
- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
- วงเงิน 17,000.-บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
10 อบต.ยางซ้าย
- โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย
- วงเงิน 89,000.-บาท(แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
11 อบต.ดงคู่
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่
- วงเงิน 30,000.-บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
12 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
- โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
- วงเงิน 19,000.-บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
13 อบต.ทุ่งยางเมือง
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
- วงเงิน 57,000.-บาท(ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
14 อบต.นาเชิงคีรี
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- วงเงิน 19,000.-บาท(หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เอกสาร
ผลการจัดหา
15 เทศบาลตำบลบ้านโตนด
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนท้องถิ่น
- วงเงิน 17,000.-บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
16 เทศบาลตำบลศรีสำโรง
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ระบบแท็งค์หมึกแท้ 4 สีฯ
- วงเงิน 145,500.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
17 อบต.บ้านสวน
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน
- วงเงิน 64,500.-บาท(หกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
18 อบต.ปากพระ
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ประจำปีงบประมาณ 2558
- วงเงิน 52,100.-บาท(ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
19 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- วงเงิน 408,800.-บาท(สี่แสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 เอกสาร
ผลการจัดหา
  รวมทั้งหมด 19 หน่วยงาน 20 โครงการ  

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา