• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมครั้งที่ 4/2558 (15 กรกฎาคม 2558)

ลำดับ
โครงการ
รายละเอียด มติ ดาวน์โหลด
1.1 หน่วยงาน อบต.ไกรนอก
โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
วงเงิน 46,000.-บาท
   
1.2 หน่วยงาน อบต.ไกรนอก
โครงการ จัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วงเงิน 100,000.-บาท
   
2 หน่วยงาน อบต.ปากแคว
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
วงเงิน 34,600.-บาท
   
3 หน่วยงาน อบต.สารจิตร
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร
วงเงิน 67,400.-บาท
   
4 หน่วยงาน อบต.ท่าฉนวน
โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี และงานจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อรองรับระบบ e-LASS ในการบันทึกข้อมูล
วงเงิน 97,400.-บาท
   
5 หน่วยงาน อบต.แม่สิน
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
วงเงิน 23,000.-บาท
   
6 หน่วยงาน อบต.นครเดิฐ
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
วงเงิน 82,200.-บาท
   
7 หน่วยงาน อบต.หนองจิก
โครงการ จัดหาเครื่องพิมพ์ฯ
วงเงิน ๑๙,000.-บาท
   
9 หน่วยงาน อบต.หนองบัว
โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
วงเงิน 17,000.-บาท
   
11 หน่วยงาน อบต.ป่าแฝก
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
วงเงิน 17,000.-บาท
   
12 หน่วยงาน อบต.กง
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกง ฯ
วงเงิน 42,000.-บาท
   
13 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านโตนด
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนท้องถิ่น
วงเงิน 491,500.-บาท
   
14 หน่วยงาน ทต.ป่ากุมเกาะ
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
วงเงิน 7,300.-บาท
   
15 หน่วยงาน ทต.เมืองเก่า
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์
วงเงิน 9,900.-บาท
   
16 หน่วยงาน อบต.บ้านตึก
โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานสำนักงาน อบต.บ้านตึก ฯ
วงเงิน 29,900.-บาท
   
17 หน่วยงาน อบต.แม่สำ
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
วงเงิน 73,700.-บาท
   
18 หน่วยงาน ทต.ทุ่งหลวง
โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วงเงิน 595,800.-บาท
   
19 หน่วยงาน อบต.ไกรใน
โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองช่าง  
วงเงิน 83,000.-บาท
   
21 หน่วยงาน อบต.ป่างิ้ว
โครงการ จัดหาเครื่องพิมพ์ ฯ
วงเงิน 11,100.-บาท
   
22 หน่วยงาน อบต.ยางซ้าย
โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย
วงเงิน 508,500.-บาท
   
23 หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองยาง
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วงเงิน 713,200.-บาท
   
24.1 หน่วยงาน อบจ.สท.
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
วงเงิน 983,000.-บาท
   
24.1 หน่วยงาน อบจ.สท.
โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงานฯ
วงเงิน 34,000.-บาท
   
26 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก
โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
วงเงิน 92,000.-บาท
   
27 หน่วยงาน เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก
โครงการ สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น
วงเงิน 1,535,900.-บาท
   
28 หน่วยงาน อบต.ดงคู่
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่
วงเงิน 69,000.-บาท
   
29 หน่วยงาน อบต.คลองมะพลับ
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
วงเงิน 177,290.-บาท
   
30 หน่วยงาน อบต.ตาลเตี้ย
โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย
วงเงิน 152,100.-บาท
   
31 หน่วยงาน อบต.ไทยชนะศึก
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์  อบต.ไทยชนะศึก ปีงบประมาณ 2558
วงเงิน 25,800.-บาท
   
32 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านสวน
โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักปลัด
วงเงิน 97,300.-บาท
   
33.1 หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีนคร
โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯ
วงเงิน 34,000.-บาท
   
33.2 หน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีนคร
โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
วงเงิน 9,000.-บาท
   
34.1 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
โครงการ สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการ (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
วงเงิน 661,000.-บาท
   
34.2 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
โครงการ สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนท้องถิ่นฯ
วงเงิน 17,000.-บาท
   
34.3 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
โครงการ สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการ (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
วงเงิน 576,000.-บาท
   
34.4 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
โครงการ สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการ (ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์)
วงเงิน 576,000.-บาท
   
34.5 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
โครงการ สนับสนุนครุภัณฑ์ฯ
วงเงิน 18,000.-บาท
   
35 หน่วยงาน อบต.คลองกระจง
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วงเงิน 194,300.-บาท
   
36 หน่วยงาน อบต.เกาะตาเลี้ยง
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วงเงิน 67,400.-บาท
   
37 หน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โครงการ การจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV)
วงเงิน 99,000.-บาท
   
38 หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม
โครงการ ห้องสมุดไอทีโรงเรียนฯ
วงเงิน 30,000.-บาท
   
39 หน่วยงาน สนง.จังหวัดสุโขทัย
โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ
วงเงิน 44,000.-บาท
   
40 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
โครงการ จัดหาเครื่องพิมพ์
วงเงิน 4,300.-บาท
   
42 หน่วยงาน อบต.ศรีคีรีมาศ
โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ปีงบประมาณ 2558
วงเงิน 93,500.-บาท
   
44 หน่วยงาน อบต.วังทองแดง
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ
วงเงิน 4,300.-บาท
   
46 หน่วยงาน อบต.วังลึก
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ อบต.วังลึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วงเงิน 123,000.-บาท
   
48 หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
โครงการ จัดซื้อกล้องวงจรปิด
วงเงิน 20,000.-บาท
   
49 หน่วยงาน อบต.ย่านยาว
โครงการ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
วงเงิน 71,300.-บาท
   
50 หน่วยงาน เทศบาลตำบลลานหอย
โครงการ การจัดหากล้อง (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วงเงิน 99,000.-บาท
   
51 หน่วยงาน เทศบาลตำบลในเมือง
โครงการ จัดหาคอมพิวเตอร์ฯ
วงเงิน 17,000.-บาท
   
52 หน่วยงาน เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
วงเงิน 68,900.-บาท
   
53 หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านสวน
โครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วงเงิน 17,000.-บาท
   
54 หน่วยงาน เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
โครงการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์)
วงเงิน 1,725,954.15.-บาท
   
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.1 / ว 2565 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  เอกสาร
- สรุปมติการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด (คำสั่งฯ ที่ 506/2558 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558) ครั้งที่ 4/2558 ประจำปี 2558 จำนวน 53 โครงการ  เอกสาร
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และรายละเอียดเพิ่มเติมของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 506/2556 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 เอกสาร .doc
เอกสาร .pdf
- แบบ คกก.มท.01 (แบบสรุป) / แบบ คกก.มท.02 (ผลการพิจารณา) / แบบ คกก.มท.03 (หลังการจัดหา) เอกสาร

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางปู กาตายาม่า-ถนน คสล.คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด 
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 คลองกระถิน (จุดที่ 2) บริเวณไร่ นายจิ๋ว ช่างทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2