การประชุมครั้งที่ 3/2558 (24 มีนาคม 2558)
• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมครั้งที่ 3/2558 (24 มีนาคม 2558)

ลำดับ รายละเอียด มติที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 - อบต.ปากพระ
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
- วงเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 เห็นชอบ เอกสาร
2 - เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล
- วงเงิน 160,600.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
 เห็นชอบ  เอกสาร
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
       

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา