• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          วันนี้ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกัน วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกุศล ประจำปี 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมคณะกรรมการคอมฯ ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 28 มกราคม 2558

กำหนดการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 มกราคม 2557

ส่งเอกสารฯ ตามมติคณะอนุกรรมการ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2

ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน วงเงิน
(บาท)
หมายเหตุ
1 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ 2558 / อบต.บ้านป้อม
83,000 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
2 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย / อบจ.สท.  97,500 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
 3 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ฯ / อบต.ดงคู่  18,000 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์ , เครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึกฯ / อบต.บ้านตึก 99,600 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
5 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล / ทต.ศรีนคร  50,000 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด อ.ทุ่งเสลี่ยม อ.สวรรคโลก อ.ศรีสัชนาลัย และภายใน หน่วยงานของ อบจ. / อบจ.สท. 8,814,480 เอกสารครบ
7 จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ทม.ศรีสัชนาลัย 85,000 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
8 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร / อบต.สารจิตร 217,800 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
9  โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ / ทต.บ้านกล้วย 55,000 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
10 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง / อบต.หนองหญ้าปล้อง 83,000 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
11 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ประจำปีงบประมาณ 2558 / อบต.หนองอ้อ 82,700 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
12 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท / ทต.กงไกรลาศ 32,200 แบบ คกก.มท.02
รอเอกสาร
13 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล /
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล
58,000  แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
14 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ ประจำปีงบประมาณ 2558 /
ทต.ป่ากุมเกาะ
74,200  แบบ คกก.มท.02
รอเอกสาร
15 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กองช่าง และกองแผนและงบประมาณสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย / อบจ.สท. 128,0000  แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
16 จัดหาคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ทต.กลางดง  83,100  แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
17 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก /
ทต.สวรรคโลก
216,500  แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานส่วนกองคลัง กองสาธารณสุข , กองช่างฯ /
ทต.หาดเสี้ยว
130,000  แบบ คกก.มท.02
รอเอกสาร
19 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน / อบต.บ้านใหม่สุขเกษม 19,300 แบบ คกก.มท.02
เอกสารครบ
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ (10 รายการ)    
  แบบรายงานฯ (ใบปะหน้าโครงการ)    

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2