• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 (ครั้งที่ 1/2558)

ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน วงเงิน (บาท)
มติฯ ดาวน์โหลด
 1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล ให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย / สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 25,000 เห็นชอบ  เอกสาร
 2 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน / อบต.บ้านใหม่สุขเกษม 19,300 เห็นชอบ เอกสาร
 3 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 / อบต.ทับผึ้ง 179,100 เห็นชอบ เอกสาร
 4 จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำนักงานปลัดและกองคลัง / อบต.ไกรใน  99,000 เห็นชอบ เอกสาร
 5 จัดการจัดหาคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อบต.วังน้ำขาว 68,000 เห็นชอบ เอกสาร
 6 จัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม / อบต.บ้านหลุม 37,600 เห็นชอบ เอกสาร
 7 สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน / เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 639,360 เห็นชอบ เอกสาร
 8 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน / อบต.ป่าแฝก 137,800 เห็นชอบ เอกสาร
 9 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย  22,300 เห็นชอบ เอกสาร
 10 จัดหาคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อบต.วังใหญ่ 71,800 เห็นชอบ เอกสาร
 11 จัดหาระบบคอมพวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย ประจำปีงบประมาณ 2558 / อบต.ยางซ้าย  49,200 เห็นชอบ เอกสาร
 12 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน / อบต.หนองตูม 55,500 เห็นชอบ เอกสาร
 13 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย / อบจ.สท. 98,400 เห็นชอบ เอกสาร
 14 จัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง / อบต.สามพวง 48,000 เห็นชอบ เอกสาร
 15 จัดซื้อคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 / เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 75,400 เห็นชอบ เอกสาร
 16 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 50,000 เห็นชอบ เอกสาร
 17 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน / เทศบาลตำบลกงไกรลาศ  32,200 เห็นชอบ เอกสาร
 18 จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล / อบต.ท่าทอง 22,000 เห็นชอบ เอกสาร
 19 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน / อบต.ไกรกลาง 109,500 เห็นชอบ เอกสาร
 20 จัดหาคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อบต.วัดเกาะ 22,000 เห็นชอบ เอกสาร
 21 จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานเทศบาลบ้านสวน / เทศบาลตำบลบ้านสวน 11,000 เห็นชอบ เอกสาร
 22 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ประจำปีงบประมาณ 2558 / อบต.ทุ่งยางเมือง 128,800 เห็นชอบ เอกสาร
 23 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / อบต.วังไม้ขอน 44,000 เห็นชอบ เอกสาร
 24 จัดหาคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อบต.บ้านไร่ 44,000 เห็นชอบ เอกสาร
 25 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อบต.โตนด  40,000 เห็นชอบ เอกสาร
 26 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์) / เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง 1,723,954.15 เห็นชอบ เอกสาร
 27 จัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน / อบต.ทุ่งเสลี่ยม 68,500  เห็นชอบ เอกสาร
 28 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ / เทศบาลตำบลบ้านโตนด 53,000 เห็นชอบ เอกสาร
 29 จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และงานจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อรองรับระบบ e-LAAS และระบบ LTAX 3000ในการบันทึกข้อมูล / เทศบาลตำบลลานหอย 72,000 เห็นชอบ เอกสาร
 30 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ประจำปีงบประมาณ 2558 / อบต.วังลึก 53,000 เห็นชอบ เอกสาร
 31 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม / อบต.เมืองบางยม 65,000 เห็นชอบ เอกสาร
 32 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ปีงบประมาณ 2558 / อบต.ไทยชนะศึก 203,200 เห็นชอบ เอกสาร
 33 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 / อบต.ตลิ่งชัน 109,400 เห็นชอบ เอกสาร
 34 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เทศบาลตำบลในเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 / เทศบาลตำบลในเมือง  200,000 เห็นชอบ เอกสาร
 35 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2558 / อบต.เมืองเก่า 33,000 เห็นชอบ เอกสาร
 36 จัดหาคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง / อบต.บ้านแก่ง 35,500 เห็นชอบ เอกสาร
         

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางปู กาตายาม่า-ถนน คสล.คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด 
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 คลองกระถิน (จุดที่ 2) บริเวณไร่ นายจิ๋ว ช่างทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2