• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมวันที่ 8 กันยายน 2557 (ครั้งที่ 4/2557)

ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน วงเงิน(บาท) ดาวน์โหลด มติที่ประชุม
1 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2557 / อบต.หนองกระดิ่ง 35,900.- เอกสาร เห็นชอบ
2 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อบต.วังทอง 23,500.- เอกสาร เห็นชอบ
3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย / อบต.แม่สำ 4,200.- เอกสาร เห็นชอบ
4 พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน / โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม เทศบาลเมืองสวรรคโลก 33,500.- เอกสาร เห็นชอบ
5 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ / อบต.นครเดิฐ 30,500.- เอกสาร เห็นชอบ
6 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ / เทศบาลตำบลบ้านโตนด 93,500.- เอกสาร เห็นชอบ
7 การจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /
อบต.คลองกระจง
98,000.- เอกสาร เห็นชอบ
8 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านโป่งแค ตำบลไกรนอก / อบต.ไกรนอก 75,000.- เอกสาร เห็นชอบ
9 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก / อบต.ไกรนอก 98,100.- เอกสาร เห็นชอบ
10 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ / โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 258,500.- เอกสาร เห็นชอบ
11 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 / อบต.นาเชิงคีรี 40,000.- เอกสาร เห็นชอบ
12 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ภายในส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก / อบต.หนองจิก 53,000.- เอกสาร เห็นชอบ
13 จัดหาคอมพิวเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อบต.สามเรือน 192,500.- เอกสาร เห็นชอบ
14 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น / เทศบาลตำบลศรีนคร 78,000.- เอกสาร เห็นชอบ
15 จัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ปีงบประมาณ 2556 / อบต.สามพวง 150,000.- เอกสาร เห็นชอบ
16 จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 / เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว 99,400.- เอกสาร เห็นชอบ
 17 จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานส่วนการศึกษาฯ / อบต.ท่าฉนวน 66,000.- เอกสาร เห็นชอบ
 18 จัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / เทศบาลตำบลคลองยาง 128,100.- เอกสาร แก้ไข
 19 จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ปฏิบัติงานสาธารณสุขฯ และส่วนการศึกษาฯ / อบต.ไกรใน 92,600.- เอกสาร เห็นชอบ
 20 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ / อบต.ดงคู่ 59,000.- เอกสาร แก้ไข
 21 การจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / อบต.ไกรนอก 100,000.- เอกสาร แก้ไข
 22 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ / เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 526,800.- เอกสาร แก้ไข
         
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 4/2557   
- มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 15 ส.ค.2557
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิเวตอร์ฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2557
         

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัสติดคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนางปู กาตายาม่า-ถนน คสล.คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด 
  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัมนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.แบบ มข.2527 คลองกระถิน (จุดที่ 2) บริเวณไร่ นายจิ๋ว ช่างทอง หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2