• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
จังหวัดสุโขทัยประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
          วันนี้ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. พสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำพสกนิกรชาวจังหวัดสุโขทัย ทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ ทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกัน วางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกุศล ประจำปี 2562

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2557 (ครั้งที่ 3/2557)

ลำดับ โครงการ/หน่วยงาน วงเงิน (บาท) มติการประชุม ดาวน์โหลด
 1 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ปีงบประมาณ 2557/ อบต.สามพวง 66,000.- เห็นชอบ  เอกสาร
 2 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเอตณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ปีงบประมาณ 2557 / อบต.สามพวง 23,500.- เห็นชอบ  เอกสาร
 3 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย /อบจ.สท. 981,200.- เห็นชอบ  เอกสาร
 4 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
อบต.บ้านหลุม
29,200.- เห็นชอบ  เอกสาร
 5 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อบต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ) 18,000.-
แก้ไข  เอกสาร
 6 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง /
อบต.หนองหญ้าปล้อง
37,000.- แก้ไข  เอกสาร
 7 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง ประจำปีงบประมาณ 2557 /เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง 93,400.- เห็นชอบ  เอกสาร
 8 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย / อบต.ตาลเตี้ย  76,000.- เห็นชอบ  เอกสาร
 9 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม ประจำปีงบประมาณ 2557 / อบต.น้ำขุม 132,800.- เห็นชอบ  เอกสาร
 10 โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต / อบต.กกแรต 27,500.- เห็นชอบ  เอกสาร
 11 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ สำหรับไว้ใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงาน /
อบต.ป่างิ้ว
117,000.- เห็นชอบ  เอกสาร
 12 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2557 / อบต.บ้านสวน 172,100.- เห็นชอบ  เอกสาร
 13 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ 2557 / อบต.บ้านป้อม 92,500.- เห็นชอบ  เอกสาร
  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.1/ว 2245 ลว 21 สิงหาคม 2557 เรื่องผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด  ครั้งที่ 3/2557 ประจำปีงบประมาณ 2557     เอกสาร
  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ (วันที่ 7 สิงหาคม 2557)     เอกสาร
  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (วันที่ 3 กรกฎาคม 2557)     เอกสาร
  ** หน่วยงานที่แก้ไขกรุณาส่งเอกสาร จำนวน 2 ชุด ที่กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุโขทัย      

::ข่าวประชาสัมพันธ์::


:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองปักเป้า หมู่ที่ 4 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ฯ (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561) เอกสาร 1 / เอกสาร 2